REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

alleSpark

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod domeną internetową app.allespark.pl.
 2. W przypadku rejestracji przez Użytkownika Konta w Serwisie, niniejszy Regulamin stanowi treść umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika Usług, zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 3. Aktualna, udostępniona na niniejszej witrynie internetowej treść Regulaminu, obowiązuje wszystkich Użytkowników w zakresie czynności podejmowanych w Serwisie (w tym w sposób zautomatyzowany), na dzień ich realizacji.
 4. Użytkownik akceptuje, że do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do sieci Internet;
  2. urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie jej zasobów (przeglądarka internetowa, przy czym Usługodawca rekomenduje najnowsze wersje przeglądarek: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
 1. Usługodawca nie gwarantuje poprawności działania Serwisu na urządzeniach mobilnych, jednakże w przyszłości przewiduje stworzenie wersji Serwisu dedykowanej dla tego typu urządzeń.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik ma możliwość zwrócić się z zapytaniem do Usługodawcy przy pomocy poczty elektronicznej, na adres: biuro@allespark.pl.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia, pisane wielką literą, oznaczają (w kolejności alfabetycznej):

 1. Abonament – cykliczną opłatę, do której uiszczania na rzecz Usługodawcy zobowiązany jest Klient, z tytułu korzystania lub umożliwienia mu korzystania z poszczególnych, wybranych przez Klienta Usług, dostępnych po rejestracji Konta;
 2. Allegro – serwis internetowy, prowadzony przez Allegro.pl Sp. z o.o. z/s w Poznaniu (nr KRS: 0000635012), umożliwiający prowadzenie sprzedaży internetowej, dostępny pod domeną www.allegro.pl;
 3. Cennik – tabelę wskazującą wysokość Abonamentu z tytułu poszczególnych Usług, tj. korzystania z narzędzi odpłatnych w Serwisie (z zastrzeżeniem akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę) oraz wysokość ewentualnych innych należności Usługodawcy;
 4. Klient:
  1. Użytkownika korzystającego z Usług na własne potrzeby, lub
  2. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego, w imieniu której Konto zarejestrował i obsługuje jej reprezentant, pracownik lub zleceniobiorca, będący Użytkownikiem;
 1. Konto – konto założone przez Użytkownika w Serwisie, dostępne po zalogowaniu się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz wcześniej ustalonego przez Użytkownika hasła, w ramach którego każdy Klient (lub Użytkownik działający w jego imieniu) ma dostęp do Usług;
 2. Serwis – stronę internetową pod domeną wskazaną w § 1 ust. 1, za pomocą której Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług;
 3. Usługi – funkcjonalności, które są dostępne po:
  1. zarejestrowaniu Konta w Serwisie dla Użytkownika będącego Klientem lub działającego w imieniu Klienta, oraz
  2. uiszczeniu Abonamentu (z zastrzeżeniem akcji promocyjnych oraz funkcjonalności dostępnych bezpłatnie);
 1. Usługodawca – Pirk Spark Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Dobrej Nadziei (Dobra Nadzieja 19a, 63-300 Pleszew), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod 0000861511, NIP: 6080117893, REGON: 386959657, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z Serwisu i Usług, będącą jednocześnie administratorem Serwisu oraz danych osobowych Użytkowników;
 2. Użytkownik:
  1. osobę, która zarejestrowała Konto w Serwisie i korzysta z Usług na potrzeby własne, na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, lub
  2. osobę, która zarejestrowała Konto w Serwisie i/lub korzysta z Usług w imieniu:
   – podmiotu, którego jest reprezentantem (dotyczy w szczególności spółek osobowych i kapitałowych);
   – swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub podmiotu, z którym łączy ją inna umowa cywilnoprawna.

§ 3. Rejestracja Konta

 1. Wskutek rejestracji Konta w Serwisie, Klient – działając osobiście jako Użytkownik lub poprzez swojego reprezentanta, pracownika lub zleceniobiorcę będącego Użytkownikiem – zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 2. W celu rejestracji Konta niezbędne jest:
  1. Wskazanie danych umożliwiających późniejsze logowanie się do Konta, tj.: adresu e-mail oraz hasła;
  2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 1. W przypadku korzystania z Usług po rejestracji Konta, Użytkownik zobowiązany jest wskazać ponadto dane identyfikujące jego osobę (w przypadku, gdy korzysta z Usług na swoje potrzeby) lub identyfikujące Klienta – w szczególności na potrzeby rozliczeń abonamentowych.
 2. Zakres Usług, z których Klient ma możliwość skorzystać po rejestracji Konta w Serwisie, opisuje § 4 Regulaminu.
 3. Niezależnie od wyrażonych przez Użytkownika zgód, obejmujących w szczególności dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych Usługach.
 4. Rejestrując Konto w serwisie Użytkownik zobowiązuje się korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę funkcjonalności, a w szczególności Usług, w sposób zgodny z ich celem i nienaruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Użytkownik akceptuje, że do korzystania z Konta jest upoważniony wyłącznie on oraz ewentualne inne osoby działające w imieniu Klienta – w przypadku gdy Użytkownik jest jego reprezentantem, pracownikiem lub zleceniobiorcą.

§ 4. Usługi realizowane przez Serwis

 1. Po rejestracji Konta Użytkownik ma możliwość konfiguracji oraz korzystania z Usług, obejmujących narzędzia wspomagające zarządzanie sprzedażą Klienta w Allegro, wskazane w zakładce „Narzędzia”.
 1. Użytkownik akceptuje, że niezbędnym warunkiem korzystania przez niego z Usług jest powiązanie przynajmniej jednego konta w serwisie Allegro z Kontem w niniejszym Serwisie, z wykorzystaniem interfejsu programowania aplikacji (API), udostępnionego przez Allegro.
 2. Użytkownik może dokonać powiązania kont w sposób wskazany w ust. 2 powyżej poprzez przygotowany przez Usługodawcę guzik (button), dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
 3. Użytkownik ma możliwości usunąć powiązanie konta w serwisie Allegro z Kontem w niniejszym Serwisie, jednakże w przypadku braku powiązania żadnego konta Allegro będzie to oznaczać brak możliwości dalszego korzystania z Usług.
 4. Niezależnie od powyższego, korzystanie przez Klienta z modułu „kampanie Allegro Ads” Serwisu wymaga odrębnego połączenia z kontem Allegro Ads. Użytkownik może dokonać tego powiązania poprzez przygotowany przez Usługodawcę guzik (button), dostępny po zalogowaniu się na Konto i przejściu do właściwej zakładki Allegro Ads. Po użyciu przez Klienta guzika, Usługodawca wyśle Klientowi zaproszenie dotyczące możliwości konfiguracji kampanii Allegro Ads w jego imieniu.
 5. Usługodawca zastrzega, że w ramach korzystania z modułu „kampanie Allegro Ads”, a w konsekwencji prowadzenia dla Klienta kampanii reklamowej Allegro Ads, Klient jest zobowiązany do pokrywania należności reklamowych (budżetu na kampanię) bezpośrednio na rzecz Allegro. W ramach zakładki „Ustawienia” w Serwisie Klient posiada możliwość ustanowienia maksymalnego budżetu miesięcznego, przeznaczonego na kampanie reklamową Allegro Ads oraz kategorii, na których Usługodawca ma skoncentrować swoje Usługi obsługi kampanii Allegro Ads. Łącząc konto Allegro Ads z Kontem w Serwisie Klient akceptuje, że w ramach przewidzianego budżetu na kampanię reklamową Usługodawca będzie dysponował tym budżetem zgodnie z ustawieniami.
 6. Informacje o:
  1. Usługach, do których dostęp uzyskał Klient;
  2. terminach ważności (subskrypcjach) poszczególnych Usług dla Klienta
   – dostępne są po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.

§ 5. Płatność za Usługi

 1. Z tytułu udostępnienia Klientowi Usług, Usługodawca może pobierać opłaty za korzystanie z wybranych narzędzi, w formie Abonamentu.
 2. Wysokość Abonamentu określa Cennik, dostępny pod adresem: https://allespark.pl/cennik
 3. Klient nie jest zobowiązany do regulowania Abonamentu z tytułu poszczególnych Usług (narzędzi objętych płatnością) wyłącznie w przypadku, gdy jest objęty akcją promocyjną:
  1. skierowaną indywidualnie do niego,
  2. skierowaną do grupy Klientów, jeżeli spełnia kryteria ustalone i dodatkowo potwierdzone mu przez Usługodawcę;
  3. skierowaną do wszystkich Klientów, jeżeli otrzymał dodatkowe potwierdzenie tej okoliczności przez Usługodawcę.
 4. Abonament z tytułu dostępu do poszczególnych Usług jest uiszczany z góry, w związku z czym Klient zostaje poinformowany które narzędzia są objęte odpłatnością przed rozpoczęciem korzystania z tych narzędzi.
 5. Przewidzianą w Cenniku wysokość Abonamentu, obowiązującą Klienta, ustala się każdorazowo na dzień zamówienia przez Użytkownika dostępu do określonej Usługi.
 6. Płatność za dostęp do poszczególnych Usług pobierana jest z góry.
 7. Usługodawca przyjmuje płatności Abonamentu z tytułu korzystania z narzędzi odpłatnych za pośrednictwem wybranych elektronicznych systemów płatności, obsługiwanych przez osoby trzecie, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. W ramach tych systemów płatności Klient ma możliwość uregulowania należności przy pomocy dostarczanego przez operatora systemu i wybranego przez Klienta sposobu płatności, w szczególności karty płatniczej lub przelewu ekspresowego (dostępność w zależności od banku, w którym Klient posiada rachunek).
 8. Uruchomienie Klientowi wykupionej przez Użytkownika Usługi może zostać opóźnione do momentu odnotowania przez Usługodawcę wpływu środków.
 9. Usługodawca, po otrzymaniu płatności Abonamentu, wystawia Klientowi fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Alternatywnie, faktura wystawiona Klientowi może być dostępna dla Użytkownika w panelu jego Konta, po zalogowaniu do Konta. Umieszczenie faktury w odpowiedniej zakładce panelu Konta Użytkownika jest równoznaczne z doręczeniem faktury Klientowi.
 10. Usługodawca może obciążać Klienta innymi opłatami, jeżeli wynikają z Cennika. Do uiszczenia tych opłat przez Klienta stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 11. Użytkownik akceptuje, że zakres oraz funkcjonalność narzędzi objętych Usługami wymienionymi w § 4 Regulaminu może ulegać zmianom w związku z rozwojem Serwisu i Usług, aktualnymi promocjami Usługodawcy oraz niezależnymi od Usługodawcy zmianami zachodzącymi u usługodawców zewnętrznych.
 12. W przypadku korzystania przez Klienta z modułu „kampanie Allegro Ads”, a w konsekwencji prowadzenia dla Klienta kampanii reklamowej Allegro Ads przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do pokrywania należności reklamowych (budżetu na kampanię) bezpośrednio na rzecz Allegro. W ramach zakładki „Ustawienia” w Serwisie Klient posiada możliwość ustanowienia maksymalnego budżetu miesięcznego, przeznaczonego na kampanie reklamową Allegro Ads. Łącząc konto Allegro Ads z Kontem w Serwisie Klient akceptuje, że w ramach przewidzianego budżetu na kampanię reklamową Usługodawca będzie dysponował tym budżetem zgodnie z ustawieniami.

§ 6. Zasady zwrotu uiszczonych płatności

 1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy nastąpi przerwa w dostępności Usługi odpłatnej, trwająca dłużej niż 48h, Klientowi przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonego Abonamentu na poczet tej Usługi – lecz wyłącznie w części proporcjonalnej, obejmującej okres niedostępności tej Usługi (przekraczający 24h). Klientowi nie przysługują dalsze roszczenia finansowe wobec Usługodawcy. Alternatywnie, Usługodawca – zamiast dokonywać zwrotu zgodnie ze zd. 1 – może przedłużyć Klientowi okres subskrypcji Usługi o okres jej niedostępności (przekraczający 24h).
 2. Ust. 1 powyżej nie dotyczy zaplanowanych przez Usługodawcę przerw w dostępności Usług, w celu konserwacji lub aktualizacji Serwisu albo serwerów – pod warunkiem, że Usługodawca najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem przerwy poinformował o niej Użytkownika, w formie wiadomości e-mail, lub też poprzez indywidualny lub zbiorczy komunikat w Serwisie.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik:
  1. dobrowolnie zrezygnuje z korzystania z Usługi przed zakończeniem okresu, za jaki uiszczony został Abonament, niezależnie od powodów tej decyzji (w szczególności usunie powiązanie konta Klienta w Allegro z Kontem w Serwisie), lub
  2. zostanie pozbawiony dostępu do Konta z przyczyn leżących po jego stronie
   – uiszczony z góry Abonament nie podlega zwrotowi.
 1. Niewykorzystywanie przez Klienta Usług, na poczet których uiścił Abonament, nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

§ 7. Treści udostępnione w Serwisie i wprowadzane przez Użytkownika

 1. Użytkownik akceptuje, że Serwis oraz wszelkie jego elementy stanowią wyłączną własność Usługodawcy, lub też Usługodawca posiada inny tytuł prawny do korzystania z tych elementów. Dotyczy to w szczególności wszelkich tekstów, grafik, szablonów i materiałów audio, wideo lub audiowizualnych, objętych ochroną prawnoautorską lub jako własność przemysłowa.
 2. Użytkownik nie posiada uprawnienia do kopiowania ani wykorzystywania we własnym celu lub w celach osób trzecich jakichkolwiek treści budujących Serwis lub udostępnionych w Serwisie, w szczególności wskazanych w ust. 1 powyżej, a w tym kodu źródłowego Serwisu ani poszczególnych zakładek Serwisu, jak również ich fragmentów.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej dotyczą również wszelkich przekazów kierowanych do Użytkownika przez lub w imieniu Usługodawcy, niezależnie od ich treści oraz formy.
 4. W związku z faktem, że udostępnienie Serwisu następuje na serwerze Usługodawcy lub wynajętym przez Usługodawcę, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Serwisu i Usług, Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania tego oprogramowania oraz jego instalowania na innym serwerze albo jakimkolwiek innym urządzeniu, ani też zwielokrotniania w jakiejkolwiek innej formie.
 5. Mając na uwadze, że Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość wprowadzania do Serwisu treści (np. w ramach formularzy), Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Dotyczy to w szczególności treści naruszających obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie akceptowane normy moralne oraz zasady współżycia społecznego.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej paragrafu, Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Konta oraz możliwości korzystania z Serwisu, a ponadto pozostaje odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Usługodawcy lub osobom trzecim.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z poprawnością działania Serwisu, w szczególności dostrzeżonymi błędami w działaniu Serwisu, jak również związane z jakością dostarczanych Klientowi Usług oraz płatnościami za Usługi.
 2. Reklamacje mogą dotyczyć ponadto treści udostępnionych w Serwisie.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację niezwłocznie po dostrzeżeniu lub wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia lub jego dostrzeżenia.
 4. Użytkownik ma możliwość składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@allespark.pl.
 5. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, a ponadto:
  1. wskazanie Usługi lub innej funkcjonalność Serwisu, której dotyczy reklamacja;
  2. opis dostrzeżonej przez Użytkownika nieprawidłowości oraz związane z nimi zastrzeżenia Użytkownika;
  3. inne okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. datę wykrycia nieprawidłowości;
  5. wskazanie preferowanej formy kontaktu z Użytkownikiem.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przez Usługodawcę.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca usunie stwierdzone nieprawidłowości w najszybszym możliwym czasie.
 3. Usługodawca zastrzega, że w przypadku udostępnia Usług, w celach testowych, korzystanie z ich funkcjonalności może być obarczone błędami. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy udostępnienie poszczególnych Usług następuje nieodpłatnie. W takiej sytuacji Usługodawca może nie uwzględnić reklamacji Użytkownika, pomimo występujących błędów.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik akceptuje, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników oraz Klientów wyłącznie wskutek winy umyślnej Usługodawcy. Z tego względu wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników oraz Klientów za ewentualne szkody materialne lub utracone korzyści spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez Usługodawcę lub winą nieumyślną Usługodawcy (lub też osób działających w jego imieniu i/lub na jego rzecz). W szczególności, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu, jak również błędy w trakcie transferu jakichkolwiek danych z konta Klienta w Allegro do/z Serwisu, chyba że były one spowodowane winą umyślną Usługodawcy lub jego zespołu. Ciężar dowodu winy umyślnej Usługodawcy spoczywa na osobie kierującej roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Użytkownik powstrzyma się od działań lub zaniechań, które mogłyby skutkować naruszeniem bezpieczeństwa Serwisu lub jego Konta. W szczególności, Użytkownik powinien chronić przed dostępem osób nieuprawnionych dane umożliwiające zalogowanie do Konta oraz we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo urządzeń oraz oprogramowania, przy pomocy których korzysta z Serwisu. Dotyczy to w szczególności aktualnego i zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.
 3. Użytkownik akceptuje ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w szczególności wirusów oraz programów szpiegujących.
 4. Użytkownik akceptuje ponadto, że Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta określonych efektów wskutek korzystania z Usług.

§ 10. Dane osobowe

 1. Biorąc pod uwagę, że Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – Usługodawca wskazuje, że kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Mając na względzie charakter Usług realizowanych poprzez Serwis, Usługodawca wskazuje, że nie dokonuje przetwarzania w imieniu Klienta, jako podmiot przetwarzający, jakichkolwiek danych osobowych, w odniesieniu do których Klient jest administratorem. Dotyczy to w szczególności danych osobowych osób składających Klientowi zamówienia poprzez Allegro lub uczestniczących w dyskusjach z Klientem za pośrednictwem Allegro.
 3. Niezależnie od powyższego, Usługodawca może gromadzić adresy IP Użytkowników, tj. liczby nadawane interfejsowi sieciowemu wykorzystywanemu przez Użytkownika, grupie takich interfejsów, bądź zbiorczo całej sieci komputerowej, z której korzysta Użytkownik. Adresy IP, wykorzystywane przez Użytkownika do łączenia się z Serwisem, mogą być zapisywane w logach systemowych Serwisu. Usługodawca może gromadzić te dane w celu zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa Serwisu, a w tym analizy, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą Serwisu oraz serwerów, na których funkcjonuje Serwis, a w szczególności z ich bezpieczeństwem. Usługodawca może ponadto korzystać z tych danych w celach statystycznych, z zastrzeżeniem ich anonimowości.

§ 11. Blokada i usunięcie Konta

 1. Użytkownik akceptuje, że nieprzestrzeganie przez niego postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem go dostępu do zarejestrowanego Konta, usunięciem Konta, pozbawieniem możliwości rejestracji Konta na przyszłość, jak również pozbawieniem w ogóle możliwości dostępu do Serwisu.
 2. Niezależnie od powyższego, Usługodawca może usunąć Konto nieaktywne. Za nieaktywne Usługodawca uznaje Konto, na którym przez ostatni rok nie zostały uruchomione i opłacone żadne Usługi, a jednocześnie przez ten okres Użytkownik nie zalogował się na Konto.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej stanowi jednocześnie rozwiązanie zawartej z Klientem umowy o świadczenie Usług.
 4. W przypadku usunięcia lub zablokowania Konta w oparciu o ust. 1 lub 2 powyżej, Użytkownikowi ani Klientowi (gdy jest inną osobą, niż Użytkownik) nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.03.2023
 2. Użytkownik ma możliwość zapisania (utrwalenia) aktualnej treści niniejszego Regulaminu w taki sposób, aby mógł go odtwarzać w przyszłości, poprzez skorzystanie z funkcji zapisania strony internetowej w pamięci swojego urządzenia (funkcja zapisania strony w przeglądarce internetowej, przy pomocy której Użytkownik przegląda Serwis). Użytkownik ma ponadto możliwość wydrukowania treści Regulaminu bezpośrednio z przeglądarki internetowej, jak też po zapisaniu pliku do pamięci swojego urządzenia.
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Użytkownik ma możliwość zwrócenia się do Usługodawcy o udostępnienie mu niniejszego Regulaminu w formie elektronicznego pliku tekstowego (PDF/DOC), poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pirkspark.pl.
 4. W przypadku woli zapoznania się z ewentualnymi, wcześniejszymi wersjami Regulaminu, Użytkownik ma możliwość zwrócenia się do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 3 powyżej.
 5. Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez Usługodawcę w każdej chwili.
 6. W przypadku Użytkowników, którzy najpóźniej w przeddzień zmiany Regulaminu zarejestrowali w Serwisie Konto, Usługodawca poinformuje ich o nowej treści Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu jest kierowana na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w treści formularza rejestracyjnego lub zaktualizowany po rejestracji Konta. W braku zgody Użytkownika na zmiany, ma on możliwość usunięcia Konta.
 7. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu prowadzenia Serwisu lub realizowania Usług. W takim przypadku umowy o świadczenie Usług, zawarte z Klientami wskutek rejestracji Konta przez Użytkownika, ulegają rozwiązaniu z dniem otrzymania przez nich informacji od Usługodawcy.
 8. Treść niniejszego Regulaminu, jego wykonywanie oraz skutki jego nieprzestrzegania przez Użytkowników, Klientów oraz Usługodawcę podlegają prawu polskiemu, a ewentualne spory z tym związane będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo oraz miejscowo sądy polskie.